ΠΔΒΕ - ΙΔΒΕ & Τμήματα ΑΤΕΙΘ

ΠΔΒΕ σε συνεργασίες του ΙΔΒΕ με Τμήμα/τα του ΑΤΕΙΘ

 

 


 • ΙΔΒΕ & ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

  Εκπαίδευση στη καθοδήγηση της εργασίας για άτομα με Νοητικές  Ανικανότητες - «Job Coaching Training for People with Intellectual Diasabilities»

  Πρόσθετο Μάθημα Επιλογής Η' Εξάμηνο σπουδών

  ELECTIVE COURSE 8th Semester

   

  under the LLP ERASMUS+ Call: 2014 KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices "Job Coaching Training: Place, Train, Maintain for People with Intellectual Disabilities - 2014-1-TR01-KA204-013427"