«Ως ∆ια Βίου Εκπαίδευση, ορίζεται κάθε µαθησιακή διαδικασία, 

συµπεριλαµβανοµένης της εµπειρικής µάθησης, καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής 

του ανθρώπου, µε σκοπό την απόκτηση ή τη βελτίωση γενικών και 

επιστηµονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τοσο για τη διαµόρφωση 

µιας ολοκληρωµένης προσωπικότητας όσο και για την πρόσβαση στην 

απασχόληση»

 

 

 
 
 
 
editor: Prof_P_Tsaklis_2012_16