Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Center of Education and Lifelong Learning
CELL -- ATEITH
                                                                                                                                                                            


                                

«Ως ∆ια Βίου Εκπαίδευση, ορίζεται κάθε µαθησιακή διαδικασία,
συµπεριλαµβανοµένης της εµπειρικής µάθησης, καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής
του ανθρώπου, µε σκοπό την απόκτηση ή τη βελτίωση γενικών και
επιστηµονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τοσο για τη διαµόρφωση
µιας ολοκληρωµένης προσωπικότητας όσο και για την πρόσβαση στην
απασχόληση»